The Institute for the Study and Treatment of Pain

IMS näme? GunnIMS: Öýjükli gyjyndyrma


DIL / TERJIME EDILEN DIL


TURKMEN / TÜRKMEN


ÜNS BERI .:


Bu sahypa köpçülige saglygy goraýyş baradaky möhüm maglumatlary terjime etmekde döredilen kompýuter Google Translate-iň kömegi bilen çalt terjime edildi. Maglumatlary halaýan diliňize terjime etmek üçin islendik web sahypasynyň ýokarky sag tarapynda açylan gutujygy ulanyň. Soraglaryňyz bar bolsa, kömek soramagyňyzy haýyş edýäris. Islendik tipografiki ýalňyşlyklary bagyşlaň, hakyky meýletin meýletinçiler gaty gowy baha berýärler. ; )


Gun IMS näme? Gunaragly öýjükli gyjyndyrma


Duýgurlyk we myşsalary gysgaltmak operasiýa edilip we “kesilip bilinmez”, “agyry kesiji serişdeleri” we beýleki analjezik dermanlary diňe agyryny örtýär (köplenç erbet däl) we zäherlenmäni ýokarlandyrýar, meseläni hasam kynlaşdyrýar. Newropatiýa diňe energiýanyň fiziki girişine jogap berýär.


Öýjükli gyjyndyrma (IMS), miýofasial agyry sindromlaryny anyklamak we bejermek üçin umumy ulgamdyr (şikes ýa-da çişme alamatlary ýok wagty muskul-skelet ulgamynda ýüze çykýan dowamly agyry ýagdaýlary). IMS Günbatar lukmançylyk ylmynda esaslandyryldy we radikulopatiki agyry modelinde berk binýady bar, häzirki wagtda bu ugurda köp hünärmenler tarapyndan goldanýar. Doktor Gun, 70-nji ýyllarda Britaniýa Kolumbiýasynyň Işçileriň öwezini dolmak geňeşinde lukman bolup işlän döwründe işlenip düzüldi we bu ýerdäki ygtybarsyz usullardan lapykeç bolandan soň köp sanly syrly birgiden hadysany derňedi. Akupunktur iňňelerini ulanýan bejergi, myşsa dokumalarynyň çuňlugyna aralaşmak üçin döredilen iň inçe gurallar, esasanam şertnama baglaşan we kynçylykdan gysgalýan ýaralanan myşsalary nyşana alýar.


IMS, newropatiki agyrynyň fiziki alamatlaryny tanamaga ukyply hünärmen tarapyndan hassany düýpli fiziki gözden geçirmäge bil baglaýar. Bu fiziki barlag zerurdyr, sebäbi dowamly agyry köplenç gurluşdan tapawutlylykda newrologiki bolýar we şonuň üçin gymmat rentgen şöhlelerine, MRI synaglaryna, süňk we KT skanerlerine görünmeýär. Bu alamatlary tanamazlyk nädogry diagnozyň döremegine we şeýlelik bilen fiziki bejerginiň ýaramaz başlangyjy bolar.


Bejergi, haýsydyr bir madda sanjym etmezden, bedeniň täsir eden ýerlerine gury iňňe almagy öz içine alýar. Iňňe ýerleri çişirilen, mylaýym myşsa zolaklarynyň merkezinde bolup biler ýa-da nerw köküniň gaharlanyp, aşa duýgur bolup bilýän oňurganyň golaýynda bolup biler. Adaty myşsanyň aralaşmagy agyrysyzdyr; Şeýle-de bolsa, gysgaldylan, aşa duýgur myşsa gysyş duýgusy hökmünde häsiýetlendirilip bilinjek iňňäni “tutar”. Netije üç esse. Biri, myşsadaky uzaldyjy reseptor gyjyndyrylýar we refleks dynç alýar (uzalýar). Iki, iňňe tebigy bejeriş prosesine başlap, sebite gan çekýän kiçijik şikeslere hem sebäp bolýar. Üçünjisi, bejergisi nerwiň kadaly işlemegi üçin myşsada elektrik potensialyny döredýär. IMS-de ulanylýan iňňe, myşsa süýümlerini herekete getirip, Newropatiki muskul agyrysyny anyklamak üçin aýratyn we özboluşly gural bolýar.


Bejerginiň maksady nerwiň üstüne basýan we gaharlandyrýan myşsalaryň gysgalmagyny boşatmakdyr. Duýgur ýerleri duýgurlaşdyryp bolýar we gysgaldylan myşsalaryň yzygiderli çekilmegi goýberilip bilner. IMS şertnama boýunça gysgaldylan myşsalary boşatmak üçin örän täsirli bolup, myşsalaryň çekilmeginden mehaniki agyry döredýär. IMS, aslynda, agyry döredýän esasy newropatiki ýagdaýy bejerýär. Ygtyýarly ýerine ýetirilende, IMS ajaýyp üstünlik derejesine eýe bolup, alamatlaryň we alamatlaryň gowulaşmagy bilen subut edilýär, hatda kök alamatlary bilen dowamly arka agyrylary üçinem.


IMS akupunktura bilen käbir ugurlarda deňeşdirilýär; garamazdan, birnäçe möhüm tapawutlar bar. IMS anatomiýa bilýän praktik tarapyndan lukmançylyk barlagyny we diagnozyny talap edýär, iňňe goýulmagy öňünden kesgitlenen, ylmy däl meridianlara görä däl-de, fiziki alamatlar bilen görkezilýär, şol bir wagtyň özünde subýektiw we obýektiw täsirler derrew ýüze çykýar.


DÜZGÜN SÖZLER: öýjükli gyjyndyrma, muskul içindäki, ims, cgims, gun ims, gury iňňe, akupunktur, trigger nokady, miýofasial agyry


Agyry öwrenmek we bejermek instituty (iSTOP)

Wankuwer, BC Kanada

Telefon: 1.604.264.7867


BIZ bilen habarlaşyň


GEÇIRIŞ

Sahypa: http://www.istop.org/ims.html


CGIMS ÖNÜMLERINI tapyň - HALKARA DIREKTORY


KOREBIR DILLEROur gratitude goes out to all iSTOP members and donors for making this directory and website possible. 

Thank you for making GunnIMS resources available to the public, for patients, practitioners, researchers and enthusiasts alike.


Gunn IMS "points" the way!2021 © The Institute for the Study and Treatment of Pain
is a Not for Profit organization
Canadian 
Charity #89159 8575 RR0001


donate todayPowered by Wild Apricot Membership Software